Všeobecné obchodné podmienky | Vrecia a fólie

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti

 

TATRA GOLD spol.  s  r. o., účinné od 01.01.2022 cez eshop – www.vrecia.eu

 

Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej len VOP) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TATRA GOLD spol. s r.o. ( ďalej len TATRA GOLD spol. s r.o..) a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou , ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP tovaru TATRA GOLD spol.  s  r. o. .Právne vzťahy medzi  TATRA GOLD spol. s r.o. a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou uzatvorenou s TATRA GOLD spol. s r.o, a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

TATRA GOLD spol. s.r.o. a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody( zmluvy).

 

Pojmové vymedzenie

 

Predávajúci

TATRA GOLD spol. s.r.o.

 

  1. Továrenská 422, 018 61 Beluša

IČO: 31 431 135

DIČ: 2020409457

IČ DPH:  SK2020409457

Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.:30174/R

 

Kupujúci

-  právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou kúpnu zmluvu, či už písomne alebo ústne

 

 

Účastníci

– predávajúci a kupujúci

 

Písomná forma dokumentov

- elektronickou poštou, t.j. e- mailom

 

Miesto doručovania zásielok

- miesto, ktoré si účastníci vymedzili ako kontaktné miesto  v záväznej objednávke, inak sídlo právnickej osoby, prípadne  miesto podnikania alebo trvalé bydlisko fyzickej osoby

 

Kúpna zmluva

- písomná listina s týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú základné náležitosti: predmet kúpy, dátum dodania, kúpnu cenu, označenie účastníkov, napr. ponuka a objednávka, ktorá je potvrdená

Spôsob objednávania tovaru cez internetový obchod – eshop.

Kupujúci objednávku zasiela cez internetový obchod, po vyplnení objednávkového formulára. Objednávka mu je následne po kontrole potvrdená na kontakt uvedený v objednávkovom formulári, najneskôr do 5 pracovných dní.

 

Objednávka musí obsahovať:

    obchodné meno kupujúceho, alebo meno a priezvisko

    sídlo, miesto podnikania, prípadne trvalé bydlisko kupujúceho

    kód tovaru, množstvo objednávaného tovaru

    termín dodania

    spôsob odberu a miesto dodania tovaru

    meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho.

Nepotvrdená objednávka zo strany predávajúceho nie je záväzná.

Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná.

Pri spracovaní objednávky je v prípade rozporu rozhodujúci kód tovaru.

 

Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si niektorý ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

 

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu a to výlučne písomnou formou!. Zrušenie nám zašlite na e-mail: objednavky@tatra-gold.sk s informáciu o ktorú objednávku sa jedná. Obratom vám zašleme storno objednávky.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Prospekty, katalógy je nutné považovať za informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné.

Kupujúci nie je oprávnený využívať, prekladať, rozmnožovať a sprístupňovať údaje a dokumentáciu vzťahujúcu sa na tovar tretím osobám bez súhlasu predávajúceho.

Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim.

Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

    tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

    tovar, ktorú bude riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Nezodpovedáme za:

     oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou službou

     oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

     za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, kde je s ním nutné okamžité spísanie protokolu o škode

     výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, nemôžeme tento tovar považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Dodacie podmienky

Rozvoz tovaru je denne po celom území SR. Tovar je možné odobrať i osobne po dohode s kupujúcim.

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie po úhrade vopred. V prípade dohody je možné tovar zaslať aj do krajín mimo EU, poštovné sa však navýši o colné poplatky a dopravu

V mimoriadnom prípade, keď niektorý druh tovaru čo do druhu alebo množstva sa nenachádza v sklade predávajúceho, predávajúci dodá ostatný tovar uvedený na potvrdenej objednávke kupujúcemu a chýbajúci tovar si ponechá v rezervácii a hneď po dodaní tovaru na sklad sa zaväzuje dodať tovar bez zbytočného odkladu kupujúcemu po dohovore s ním. Dodacia lehota je 3 – 7 pracovných dní ak je tovar na sklade, v opačnom prípade 4 – 7 týždňov.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v mieste dohodnutom v objednávke.

V prípade, že predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, ktoré však majú zásadne vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy, napr. štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly, katastrofy.

Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením predpokladaného času dodania tovaru.

Predávajúci dodá tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti kupujúcemu. Náklady na prepravu sa určujú na základe hmotnosti objednaného tovaru.Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

Predávajúci  odovzdá kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na tovar.

Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť, skontrolovať neporušenosť obalov a tovaru, v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám a uviesť túto skutočnosť prepravcovi do prepravného listu (reklamačný protokol).

Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak sa účastníci nedohodnú inak.

Cena tovaru

Cena tovaru je určená v cenníku zostaveného predávajúcim platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky. Ceny uvedené v ponukovom katalógu sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny uvedené na našej webovej stránke www.vrecia.eu sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Zľavy poskytujeme individuálne. Závisia tiež na druhu sortimentu.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to aj odlišne od VOP platného cenníka.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je zasielaná poštou a ktorá slúži zároveň ako záručný list.

 

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu v súlade s nasledujúcimi podmienkami.

Kúpna cena objednaného tovaru je splatná po dodaní tovaru na základe vystavenej faktúry s vyznačenou dobou splatnosti, platobnou kartou,  prípadne v hotovosti na dobierku alebo vopred predfaktúrou.

Kúpna cena tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, keď bude poukázaná cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.

Kúpna cena je splatná v  EUR

Pokiaľ kupujúci neuhradí akúkoľvek platbu vrátane ceny tovaru alebo jej časti vyznačenej na faktúre, bude predávajúci požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý.

Ak kupujúci opakovane uhrádza faktúry po lehote splatnosti, môže predávajúci po predchádzajúcom upozornení odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci cenu tovaru v plnej výške neuhradí alebo požadovať platbu v hotovosti alebo vopred.

 

Vlastníctvo, nebezpečenstvo škody na tovare

V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu- výhrada vlastníctva.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

 

 

Vady tovaru a reklamácia

Záruka - štandardne 24 mesiacov trubkový systém.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim, napr.: používanie tovaru v rozpore s návodom o používaní, mechanické poškodenia, neodborná manipulácia, poškodenia spôsobené montážnou firmou alebo za vady, ktoré vznikli v dôsledku skutočností, za ktoré predávajúci nezodpovedá.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, a zásahov tretích osôb.

Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať množstvo, druh tovaru a povrchovú úpravu.

Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady vzťahujúce sa na tovar, nefunkčnosť tovaru, chýbajúce príslušenstvo k tovaru a iné vady, ktoré sú zjavné pri vykonanej obhliadke, ktoré je kupujúci povinný oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom ako sa o nich dozvedel, najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, pretože po tejto lehote reklamácia nebude uznaná.

Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia , sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo sa nepreukáže opak.

Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia , môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Na základe prijatej a posúdenej reklamácie ako oprávnenej pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo na výmenu veci. ?

 

Postup pri uplatňovaní reklamácie

 

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Pri prevzatí tovaru si prezrite tovar a dodací list. Ak zistíte po rozbalení tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu: objednavky@tatra-gold.sk, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.

 

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou, dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe ,ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás e-mailom. Formulár Reklamačného protokolu si stiahnete tu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamáciu prijímame na objednavky@tatra-gold.sk . Vyplňte reklamačný formulár - najrýchlejšie riešenie reklamácie

Konečný spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu u subjektu, kde tovar zakúpil.

Kupujúci nemá ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Kupujúci je oprávnený vrátiť chybne objednaný tovar len po dohode s fakturačným oddelením predávajúceho. Spätné vrátenie je možné len pri nepoužitom tovare, v originálnom balení.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote 30 dní.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 322, P.O .Box 5, 820 07 Bratislava 27

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak ako kupujúci uvážite, že Vaše práva boli porušené, alebo ak nie ste spokojný/-á so spôsobom urovnania reklamácie, so žiadosťou o pre nápravu sa môžete najskôr obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu na adresu: objednavky@tatra-gold.sk , s cieľom dohodnúť sa na mimosúdnom urovnaní.

Pokiaľ Vašu žiadosť zamietneme alebo neodpovieme do 30 dní, máte právo podať návrh na zahájenie alternatívneho spôsobu riešenia sporu poľa článku 12 zákona č. 391/2015 zbierky o alternatívnom riešeníspotrebiteľských sporov v platnom znení. Orgán, ktorý dané spory rieši, je Slovenská obchodná inšpekcia s registrovaným sídlom na ulici Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (http://www.soi.sk) či akýkoľvek iný
autorizovaný orgán, zaregistrovaný v zozname orgánov pre alternatívne riešenie sporov na Ministerstvefinancií Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk). Môžete tiež využiť platformu pre online riešenie
sporov, ktorá je prístupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Ak ste si zakúpili tovar ako živnostník alebo firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy Vám nevzniká - nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

Záverečné ustanovenia

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č.  40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“)upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Tieto VOP sa riadia obchodným a občianskym zákonníkom a predpismi s nimi súvisiacimi. Sú záväzné od 01.01.2022

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

 

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Peter Vojcík PITGALLERY a Heureka group a.s, výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

 

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.


Vrecia a fólie
Ostatné
nechajte
na nás

TATRA GOLD spol. s r. o.

Výroba polyetylénovej fólie,
vriec a obalov z fólie

Továrenská 422
018 61 Beluša
Slovenská republika

T: +421 (0) 42 465 15 10
F: +421 (0) 42 462 56 38
E: sekretariat@tatra-gold.sk


Nastavenia cookies