Postup pri uplatňovaní reklamácie - reklamačný poriadok | Vrecia a fólie

Postup pri uplatňovaní reklamácie - reklamačný poriadok

Neodeliteľná súčasť Všeobecných obchodných podmienok.

 

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Pri prevzatí tovaru si prezrite tovar a dodací list. Ak zistíte po rozbalení tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu: objednavky@tatra-gold.sk, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.

 

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou, dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe ,ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás e-mailom. Formulár Reklamačného protokolu si stiahnete tu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamáciu prijímame na objednavky@tatra-gold.sk . Vyplňte reklamačný formulár - najrýchlejšie riešenie reklamácie

Konečný spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu u subjektu, kde tovar zakúpil.

Kupujúci nemá ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Kupujúci je oprávnený vrátiť chybne objednaný tovar len po dohode s fakturačným oddelením predávajúceho. Spätné vrátenie je možné len pri nepoužitom tovare, v originálnom balení.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote 30 dní.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 322, P.O .Box 5, 820 07 Bratislava 27

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak ako kupujúci uvážite, že Vaše práva boli porušené, alebo ak nie ste spokojný/-á so spôsobom urovnania reklamácie, so žiadosťou o pre nápravu sa môžete najskôr obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu na adresu: objednavky@tatra-gold.sk , s cieľom dohodnúť sa na mimosúdnom urovnaní.

Pokiaľ Vašu žiadosť zamietneme alebo neodpovieme do 30 dní, máte právo podať návrh na zahájenie alternatívneho spôsobu riešenia sporu poľa článku 12 zákona č. 391/2015 zbierky o alternatívnom riešeníspotrebiteľských sporov v platnom znení. Orgán, ktorý dané spory rieši, je Slovenská obchodná inšpekcia s registrovaným sídlom na ulici Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (http://www.soi.sk) či akýkoľvek iný
autorizovaný orgán, zaregistrovaný v zozname orgánov pre alternatívne riešenie sporov na Ministerstvefinancií Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk). Môžete tiež využiť platformu pre online riešenie
sporov, ktorá je prístupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Ak ste si zakúpili tovar ako živnostník alebo firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy Vám nevzniká - nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.


Vrecia a fólie
Ostatné
nechajte
na nás

TATRA GOLD spol. s r. o.

Výroba polyetylénovej fólie,
vriec a obalov z fólie

Továrenská 422
018 61 Beluša
Slovenská republika

T: +421 (0) 42 465 15 10
F: +421 (0) 42 462 56 38
E: sekretariat@tatra-gold.sk


Nastavenia cookies